Gwelliannau Arfaethedig i Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd arian buddsoddi ar gael i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, gallwn yn awr gadarnhau bod cais cynllunio ar gyfer adeilad dros dro wedi'i gyflwyno i Gyngor Gwynedd.

Mae angen gwneud gwaith atgyweirio ac uwchraddio sylweddol ar adeilad y Mynydd Gwefru. I wneud yn siŵr y gall y cyfleuster barhau i weithredu tra bydd y gwaith atgyweirio arfaethedig yn cael ei wneud, rydym yn awyddus i adeiladu canolfan ymwelwyr dros dro.

Bydd yr adeilad wedi'i leoli ar ran o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr bresennol. Ni fydd yn gweithredu ar yr un lefel ond bydd yn galluogi First Hydro i barhau â'r teithiau o gwmpas Gorsaf Bŵer Dinorwig. Bydd newidiadau bychain yn cael eu gwneud i faes parcio presennol y ganolfan ymwelwyr i gynnwys cyfleuster dros dro i godi/gollwng pobl oddi ar fysys y teithiau tywys a darpariaeth parcio amgen ar gyfer pobl anabl. Rhagwelir y bydd angen adeilad y ganolfan ymwelwyr dros dro am hyd 12 i 18 mis.

Rydym yn gweithio gyda chontractwyr a defnyddwyr y Ganolfan yn ystod y cam atgyweirio hwn gan na fydd modd cael caffi nac ystafelloedd cymunedol yn yr adeilad dros dro.

Gweler lluniad o adeilad arfaethedig y Ganolfan Ymwelwyr dros dro ar ran o faes parcio presennol Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru er gwybodaeth i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwaith atgyweirio, gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at:

communityhelp@electricmountain.co.uk

Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.

Proposed Site Plan


Cais Cynllunio ar gyfer Ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Cais Cynllunio - PDF

Cais Cynllunio - Word


01/09/18 - Prosiect Adeiladu

Bydd Mynydd Gwefru yn cael ei ailwampio yn fuan.

Wrth baratoi ar gyfer hyn, ni fydd ein gweithrediadau teithiau a'r manwerthu yn dod i ben ddydd Gwener 14 Medi 2018.

Oherwydd amgylchiadau gweithredol, fodd bynnag, bydd y Caffi yn cau o ddydd Iau 30 Awst 2018.


14/09/18 - Diwrnod Olaf

Heddiw yw diwrnod olaf bydd Mynyd Gwefru a'r agor. Rwan mae gwaith clirio a paratoi yn digwydd yn barod i'r prosiect adnewyddu.

Bydd Mynydd Gwefru yn ail ddechrau teithiau tywys yn Pasg 2019. Bydd diweddiaradu yma ar ein gwefan.

Yn ystod y prosiect gallwch gysylltu a ni o hyd. Mae Diane a Ana ar gael o dydd llun i dydd gwener:

Diane, Rheolwr 01286 873025

Ana, Arweinydd Tim Teithiau/Gweinyddwr 01286 873020


Mis Ionawr 2019

Newyddion am lle rydym ni nawr Newyddion Ailddatblygu Ionar 2019

Mis Chwefror - Adeilad dros dro yn cyrraedd ac yn cael ei sefydlu

Mawrth 24 - Staff Mynydd Gwefru yn symud i'r adeilad dros dro I paratoi ar gyfer Ebrill

Ebrill 1af - Drysau yn agor I croesawi ein ymwelwyr ar gyfer tymor prysur arall gyd ein teithiau tywys!


Y Diweddaraf am y Gwaith Adnewyddu

Mae'r gwaith o ailwampio Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru wedi cael ei roi allan ar dendr

cystadleuol gan gwmni First Hydro yn ddiweddar. Rhan allweddol o'r broses dendro yw sicrhau

bod contractwyr lleol yng Ngogledd Cymru yn cael cyfle i gystadlu am y gwaith a galluogi'r prosiect

adeiladu i gael ei ddarparu am y gwerth gorau posibl. Mae archwiliad o'r safle wedi cael ei gwblhau

yn ddiweddar, ac roedd yr adolygiad yn dangos y bydd angen gwneud gwaith ychwanegol i wella'r

inswleiddio yn y to.

Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar ôl i'r broses dendro ddod i ben ac ar ôl cytuno ar y

contractau.

Mae First Hydro wedi ymrwymo i adnewyddu'r Ganolfan Ymwelwyr er mwyn creu atyniad modern a

deniadol i ymwelwyr, sydd a chyfleusterau mwy addas ar gyfer anghenion y gymuned. Os oes gennych

chi unrhyw gwestiynau ynglŷ a hyn, mae croeso i chi gysylltu a:

communityhelp@electricmountain.co.uk


Y Diweddaraf am y Gwaith Adnewyddu - Mis Medi 2019

Cafodd gwaith adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru, sy'n ceisio creu atyniad modern
i ymwelwyr yn Llanberis, ei roi allan ar dendr cystadleuol gan Gwmni First Hydro ym mis Mehefin.
Mae'r broses dendro wedi dod i ben ac rydym wedi cael cynigion gan gyflenwyr adeiladu. Mae tîm
y prosiect yn asesu'r wybodaeth ariannol a thechnegol sy'n gysylltiedig â'r gwaith adnewyddu yn
drylwyr, ac mae disgwyl i'r cam diweddaraf hwn gymryd hyd at ddau fis. Ar ôl cynnal yr asesiad, bydd
penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch camau nesaf y prosiect adnewyddu.
Bydd teithiau Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru ar gyfer 2019 yn dod i ben ar 27 Medi a bydd y
Ganolfan Ymwelwyr dros dro yn cau ar y dyddiad hwn. Bydd yr adeiladau dros dro yn dechrau cael
eu datgomisiynu yn ystod yr wythnos ganlynol. Ar ôl i'r adeiladau gael eu tynnu i lawr, bydd y marciau
traffig ym maes parcio'r Ganolfan Ymwelwyr yn mynd yn ôl i fod yn rhai llif 'clocwedd' safonol.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am brosiect adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd
Gwefru, mae croeso i chi gysylltu â communityhelp@electricmountain.co.uk