Datganiad Mynediad y Mynydd Gwefru

Datganiad Mynediad Mynydd Gwefru Llanberis

Gall y ganolfan ar gael naill ai drwy y prif faes parcio neu gilfan ar y briffordd o flaen yr adeilad.

Maes Parcio: Mae'r maes parcio wedi ei leoli i'r ochr o'r adeilad gyda pedwar bae ar gyfer dalwyr bathodynnau glas. Mae man talu ac arddangos yng nghanol y maes parcio. Y pellter o'r maes parcio i'r adeilad yw 65 medr. Mae llwybr gwastad yn arwain at y brif fynedfa. Mae culfan barcio 11 medr y tu allan i'r brif fynedfa. Nid yw'r palmant wedi ei ostwng. Mae graddfa yn y palmant i lawr i'r brif fynedfa.

Y Ganolfan Ymwelwyr: Mae dau lawr i'r ganolfan, wedi ei llorio yn bennaf gyda llechi gydag arwyneb cadarn ond ychydig yn anesmwyth. Mae grisiau llechi sydd wedi ei rhannu i ddau ddarn, cyfanswm o 22 gris. Mae lifft yn cysylltu'r ddau lawr gydag arwyddion Braille. Mae croeso i gwn tywys yn yr adeilad.

Mae mynediad i'r siop anrhegion yn dda. Mae'n bosibl llogi cadeiriau olwyn yn ddi-dâl.

Ceir toiledau ar gyfer yr anabl a thoiledau dynion a merched ar y llawr isaf. Ceir ystafell mam/tad a phlentyn ar y llawr isaf hefyd.

Caffi: Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr isaf gyda mynedfa dda yn gyffredinol. Mae drysau dwbl yn arwain o'r caffi i'r ardd. Mae llwybrau caled trwy'r ardd sydd a gwair a man lechi.

Taith Tywys: Mae'r teithiau tywys yn arwain ymwelwyr o dan ddaear, rydym yn argymell i rhai sydd yn dioddef ofn mewn mannau caeth i beidio mynychu y daith. Mae'r teithiau yn dechrau o'r llawr cyntaf. Mae'r ffilm arweiniol gyda system ddolen ond mae'n cynnwys delweddau sydd yn fflachio. Wedi'r ffilm byddwch yn cael eich danfon lawr ramp gyda graddiant o 1 mewn 12 gyda canllaw. Mae cymorth i'w gael os oes angen.

Does dim cyfleusterau wedi'r daith dywys gychwyn. Rydym yn darparu loceri er mwyn cadw eiddo personol a waherddi o'r teithiau tywys. Nodwch ni waherddir meddyginiaeth personol. Mae rhain ar lefel is ac yn hawdd i'w defnyddio. Y pellter o'r ystafell loceri i'r bws taith yw 20 metr drwy'r ardd.

Mae'r bysus teithiau tywys gyda llawr isel. Mae bws pwrpasol i gludo cadeiriau olwyn ar gael, gyda strapiau diogelwch oddi fewn. Lle i un cadair yn unig sydd ar bob bws.

Mae'r pwynt stopio cyntaf a'r opsiwn i adael y bws i gael gweld y peiriannau yn agosach. Mae'r llwybr braidd yn anwastad ac yn gallu bod yn wlyb. Mae opsiwn hefyd o ddringo 24 o risiau diwydiannol sydd wedi ei rhannu mewn tri darn. Mae 'ear plugs' ar gael os mynnwch. Gall pobl gyda anhawster symud dewis aros ar y bws lle bydd y gyrrwr yn gwrthdroi a chyfarfod gweddill y grŵp fel maent yn dod i fynnu'r grisiau.

Yr ail bwynt stopio yw'r 'Oriel Olygfaol'. Yma mae ramp bychan am i fyny gyda canllaw bob ochr. Mae paneli dehongli gyda gwybodaeth eang ar y waliau. Rydym yn darparu cadeiriau er mwyn dangos ffilm arall a bari'r am 5 munud.

Ar ôl gweld y ffilm byddwn yn trawsgludo'r ymwelwyr yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr ac yn ôl i'r ystafell loceri.

Gwybodaeth Lleol: Atyniadau eraill o fewn cyrraedd yw Rheilffordd y Wyddfa, Amgueddfa Lechi Llanberis a Rheilffordd Llyn Llanberis.

Mae gwasanaeth bws lleol i'w gael ac mae rhif ffon tacsis lleol i'w gael yn y Mynydd Gwefru.

Mae meddygfa dros y ffordd o'r brif fynedfa.

Mae signal ffon symudol yn dda yn yr ardal ond ni chaniateir ffonau symudol ar y teithiau tywys.

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff